De werkgroep archeologie

De werkgroep archeologie verricht al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek in met name de voormalige gemeente Wehl. Dat gebeurt door zogenaamde veldverkenningen, waarbij systematisch over een stuk (bouw)land wordt gelopen, op zoek naar materiaal uit het verleden. Meestal is dat als het land is geploegd, of nadat het gewas van het land is gehaald.
In het verleden werden ook allerlei graafactiviteiten in de gaten gehouden. Dat kon het uitgraven van een bouwput voor een woning zijn, maar ook bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het industrieterrein ten oosten van het dorp Wehl, of het Hessenveld.
Sinds het verdrag van Malta (ook wel verdrag van Valletta genoemd) in 1992, wordt archeologisch onderzoek door archeologische instellingen of bedrijven gedaan. De leden van de werkgroep kunnen dan vaak aan een dergelijk onderzoek, dat door beroepsarcheologen wordt uitgevoerd, deelnemen. Dit gebeurde o.a. bij het onderzoek op de Motketel, Heideslag of langs de Doesburgseweg.
De werkgroep nam de afgelopen jaren o.a. deel aan de volgende onderzoeken:

De amateur-archeologen zijn in oktober 2002 betrokken geweest bij het archeologisch onderzoek op het terrein van Zorgcentrum Oldershove waar tot ieders verrassing een gedeelte van een nederzetting uit de Romeinse tijd (derde en vierde eeuw na Christus) werd gevonden. Over het onderzoek en de verrassende vondsten kunt u meer lezen in Heerlijck Ni-js nummers 33, 34 en 37. Dit onderzoek kreeg in juli 2003 nog een klein vervolg. Bij het aanleggen van een smalle opgravingssleuf tussen de aanleunwoningen Irenestraat 7-11 en de Irenestraat bewezen enkele tientallen sporen dat de nederzetting in ieder geval naar het westen toe nog doorgelopen heeft. Omdat dit in de richting van het Hessenveld is, waar een aantal jaren geleden een nederzetting uit dezelfde periode werd opgegraven, zou het zeer interessant zijn om te weten of het destijds om één groot nederzettingsterrein ging. In maart 2004 kwam er nog even gelegenheid om op de plaats waar de aanleunwoningen Irenestraat 7- 11 gestaan hebben, een stukje van het nederzettingsterrein in kaart te brengen. Tijdens het verder bouwrijp maken van het terrein (lees: afgraven), werd duidelijk dat de nederzetting veel groter is geweest dan aanvankelijk werd aangenomen. Meer hierover leest u in Heerlijck Ni-js nummer 37.

In 2005/2006 werd tijdens het vernieuwen van de riolering in het centrum van het dorp Wehl, op verschillende plaatsen archeologisch onderzoek gedaan. Er kwam meer duidelijkheid over de gracht die ooit om het oude dorp liep en over de ouderdom van het dorp Wehl. Het wordt steeds duidelijker dat een deel bijna tweeduizend jaar geleden al bewoond was.
De resultaten zullen t.z.t. in een publicatie verwerkt worden.

Meer informatie m.b.t. archeologie te Wehl is te vinden op www.liemersverleden.nl.

(Info: Alex Koster 0314-381598)